Dopis na magistrát – reakce na veřejné projednání 25. 1. a Studii ČVUT


Na Magistrát hl. města Prahy jsme v pátek 26. 2. 2016 zaslali dopis s 8 přílohami.

PDF dopisu s přílohami ke stažení zde:

Vážená paní primátorko, vážení radní,
vyhodnocení situace po zavedení Integrace Mělnicka a Neratovicka k dnešnímu dni nás nepřesvědčilo ani o správnosti a oprávněnosti nastavení příjezdových tras příměstských autobusů, ani o vhodnosti Ládví jakožto jejich cílové stanice. Již v květnu 2015 jsme v petici „Ládví není autobusák!“ vznesli výhrady a nabízeli jsme řešení, která byla doposud ze strany Magistrátu a zejména ROPIDu odmítána, přestože splňovala nároky na ochranu životního prostředí rezidentů, zajišťovala nutnou dopravu mimopražských cestujících, dle našeho názoru nejefektněji s využitím již existujících dopravních tras, tj. existující vysokorychlostní komunikací s konečnou na terminálu Letňany, s následným napojením na nejekologičtější dopravní prostředek ve městě – metro.
25. 1. 2016 proběhlo v KD Ládví dlouho slibované veřejné projednání integrace Mělnicka a Neratovicka, z něhož bohužel nevyplynul žádný závěr, ani shoda na dalším postupu, pouze byl konstatován trvající zkušební provoz.

V reakci na zmíněné projednání sděluje Občanská iniciativa Ládví není autobusák! následující:
ukončení příměstských linek na Ládví nebylo ROPIDem podpořeno pádnými argumenty, natož obhájeno – viz též stanovisko Ing. Vladimíra Pušmana z Ústavu dopravních systémů Dopravní fakulty ČVUT (příloha č. 1)
– Studie možnosti nalezení vhodného terminálu PID pro ukončení autobusových linek PIDu z oblasti Mělnicka (dále jen studie ČVUT) potvrdila to, co od počátku tvrdíme, totiž že zastávka Ládví nemá dostatečnou kapacitu pro takovýto počet autobusů
studie ČVUT posvěcující stávající status quo, tedy ukončení všech linek na Ládví, byla však shledána samotným zpracovatelem příliš mělká, dále námi málo faktická, nezohledňující řadu aspektů – její závěr získaný na základě neobjektivně postavené multikriteriální analýzy nelze považovat za platný (viz Rozbor studie – příloha č. 2)
– důrazně požadujeme, aby studie ČVUT byla přijata mezi podklady pro vyhodnocení zkušebního provozu integrace pouze s uvedenými výhradami (viz rozbor studie – příloha č. 2)
pro vyhodnocení zkušebního provozu stále chybí důležité podklady, jejichž vypracování bylo slíbeno náměstkem Dolínkem již v květnu loňského roku (zejména studie emisí, hluku a prašnosti, dopad na životní prostředí):
Kdy budou dodány tyto podklady?

Náměstek Dolínek na veřejném projednání 25. 1. 2016 v KD Ládví informoval o chystaném přesunu všech autobusových linek z Nádraží Holešovice na terminál v Letňanech. Není důvod, proč by zrovna linky z Neratovicka a Mělnicka přesunuté z Holešovic nemohly končit na Letňanech, když zde jiné linky končit budou. A je výhledově pravděpodobné, že tedy dojde i ke zrušení pásmového provozu metra C v úseku Ládví – Letňany. Výše nákladů na zrušení pásmového provozu v daném úseku je o polovinu menší, než tvrdí do médií ROPID (viz Rozpad ročních nákladů na zrušení pásmového provozu metra C dle Dopravního podniku – příloha č. 3).

Připomínáme, že snaha MČ Praha 8 (viz Usnesení rady č. Usn. RMČ/0492/2014 a Usnesení zastupitelstva č. Usn. ZMČ/037/2015 – přílohy č. 4 a č. 5) a naší iniciativy o ukončení příměstských linek z Neratovic a Mělnicka na terminálu v Letňanech odpovídá od počátku také stanovisku MČ Praha 18 Letňany (viz Nesouhlas Letňan s omezením provozu metra z roku 2008 – příloha č. 6). Též MČ Praha – Ďáblice vnímá situaci jako velmi problematickou a požaduje od Ropidu změnu v trasování tranzitních regiobusů (viz Ďáblický zpravodaj z ledna 2016 – příloha č. 7).

Co se týče neustále zmiňované atraktivity lokality Ládví pro dojíždějící nutno říci, že tomu dřívější průzkumy neodpovídaly. Např. výsledky ankety cestujících na trase Mělník – Praha z dubna 2008 provedené dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. (viz příloha č. 8) ukázaly jasnou preferenci Holešovic (74%) před Letňany (20%), Ládví bylo poslední (6%). „Atraktivita Ládví“ je vytrvale uměle budována ROPIDem, zejména již roky trvající mediální masáží o nadsazeném času dojezdu do centra Prahy přes Letňany, který je zapříčiněn hlavně volbou jiné než nejrychlejší trasy.

Žádáme o prostudování námi zaslaných materiálů v příloze tohoto dopisu a zaslání vyjádření k nim. Žádáme o vyhodnocení zkušebního provozu na základě exaktních podkladů a stanovení změn zohledňujících výhrady Pražanů.

Dále žádáme, aby byla obnovena obslužnost na zastávkách Ďáblický hřbitov a Štěpničná na lince 348, kde byla spolu s dalšími zastávkami zrušena v prosinci 2015. Pokud se tak nestane, jsme nuceni požadovat též odklon linky 348 – v této podobě pro Prahu 8 tranzitní – na Letňany spolu s linkami 349 a 369.
Očekáváme průběžnou písemnou informovanost o dalších krocích vedoucích k vyhodnocení integrace, rozhodnutích o realizaci změn požadovaných MČ Praha 8 a MČ Praha – Ďáblice a o způsobu a rozsahu zapracování změn integrace do připravovaných celopražských změn VHD k 1. 7. 2016.
Předem Vám děkujeme za zaslání odpovědi i za vynaloženou snahu při řešení této
problematiky.

Seznam příloh:
1 – Vyjádření Ing. V. Pušmana, Ph.D. z Fakulty dopravní ČVUT
2 – Rozbor studie ČVUT (Vélová a kol.)
3 – Rozpad ročních nákladů na zrušení pásmového provozu metra C dle Dopravního podniku hl. města Prahy
4 – Usnesení rady MČ Praha 8 č. Usn. RMČ/0492/2014
5 – Usnesení zastupitelstva MČ Praha 8 č. Usn. ZMČ/037/2015
6 – Nesouhlas Letňan s omezením provozu metra z listopadu 2008
7 – Požadavky MČ Ďáblice (Ďáblický zpravodaj leden 2016)
8 – Vyhodnocení ankety cestujících na trase Mělník – Praha z dubna 2008 provedené ČSAD Střední Čechy, a.s.